Clicky
Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Báo cáo tài chính

CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất (chưa soát xét) Qúy III năm 2023 28/10/2023
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng (chưa soát xét) Qúy III năm 2023 28/10/2023
CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 (đã được soát xét) 18/08/2023
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2023 (đã được soát xét) 18/08/2023
CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2023 (chưa soát xét). 28/07/2023
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2023 (chưa soát xét). 28/07/2023
CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2023 (chưa soát xét) 25/04/2023
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2023 (chưa soát xét) 25/04/2023
CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán 09/03/2023
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán 09/03/2023